Wsparcie
Konsultant ds. rozwiązań

Masz jakieś pytania? Pomożemy udzielić Ci odpowiedzi na Twoje zapytania i z przyjemnością znajdziemy razem z Tobą odpowiednie rozwiązanie. Wybierz jedną z następujących opcji:

Ogólne warunki handlowe

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
Ogólne warunki dostawy i płatności

Zakres stosowania

1. Niniejsze Ogólne warunki dostawy i płatności mają zastosowanie do wszystkich – również przyszłych – umów z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz funduszy specjalnych prawa publicznego na dostawy i inne usługi, w tym umowy o dzieło, umowy o doradztwo, prace na umowę zlecenie oraz dostawę towarów zamiennych i nie podlegających zamianie. Warunki zakupu zamawiającego nie mają zastosowania w żadnych okolicznościach.

2. Ustne umowy, umowy dodatkowe, przyrzeczenia, gwarancje i inne zapewnienia naszych pracowników stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu.

3. Nasze oferty są niezobowiązujące. Zamówienia stają się wiążące dopiero po potwierdzeniu zamówienia.

4. Informacje i ilustracje zawarte w broszurach i katalogach są wartościami orientacyjnymi, zwyczajowo stosowanymi w branży, o ile nie zostały przez nas wyraźnie oznaczone jako wiążące.

Ceny

5. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze ceny podane są na zasadzie ex works bez opakowania, frachtu, opłaty za wysyłkę, ubezpieczenia i podatku VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązuje nasz cennik obowiązujący w momencie zawierania umowy.

6. Minimalna wartość faktury wynosi 50 euro netto wartości towarów. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej wartości faktury, pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 8 euro.

7. Jeżeli towar jest dostarczany w opakowaniach, wystawiamy fakturę za opakowanie po cenie wytworzenia; w ramach przepisów ustawowych odbieramy dostarczone przez nas opakowania, jeżeli zostaną one zwrócone w rozsądnym terminie na koszt zamawiającego

8. Jeżeli opłaty publiczne, wynagrodzenia, koszty materiałów lub energii lub inne koszty zewnętrzne zawarte w uzgodnionej cenie zmienią się później niż dwa miesiące po zawarciu umowy lub jeśli pojawią się nowe, jesteśmy uprawnieni do zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

Warunki płatności

9. Płatności muszą być dokonywane zgodnie z terminami płatności i rabatami podanymi na fakturach od daty wystawienia faktury, w przeciwnym razie muszą być wypłacone natychmiastowo w kwocie netto. Rabat odnosi się zawsze tylko do wartości faktury z wyłączeniem frachtu i zakłada pełne uregulowanie wszystkich zobowiązań zamawiającego w momencie udzielania rabatu. W dniu wymagalności musimy mieć tę kwotę do naszej dyspozycji.

10. W przypadku opóźnienia w płatnościach jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej odpowiedniej stopy bazowej EBC.

11. Weksle są przyjmowane wyłącznie na podstawie umowy i z zastrzeżeniem możliwości ich dyskontowania. Opłaty dyskontowe i windykacyjne ponosi zamawiający.

12. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie dotyczące płatności jest zagrożone z powodu niemożności zapłacenia przez zamawiającego lub jeżeli zamawiający nie zalega z zapłatą nieznacznej kwoty, lub jeżeli powstaną inne okoliczności wskazujące na znaczne pogorszenie zdolności płatniczej zamawiającego (np. znaczne obniżenie limitu zamawiającego w przypadku naszego ubezpieczenia kredytu kupieckiego, tak że zamówienie nie jest już objęte ochroną ubezpieczeniową), jesteśmy uprawnieni do praw wynikających z § 321 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). W takim przypadku jesteśmy również uprawnieni do żądania zapłaty wszystkich wierzytelności, które nie są jeszcze wymagalne w ramach bieżących stosunków handlowych oraz do żądania natychmiastowego wykupu weksli za ich zwrotem.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania i prawo potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

Nota uznaniowa

14. Zwroty zostaną uznane wyłącznie po otrzymaniu naszej wcześniejszej zgody. Nota uznaniowa dla towarów oryginalnie zapakowanych i nadających się do odsprzedaży zostanie wystawiona po cenie 2/3 zafakturowanej wartości towarów w przypadku opłaconego przewozu zwrotnego.

Eksport i reeksport

15. Ponieważ w wielu krajach istnieją zobowiązania umowne, nasze produkty mogą być eksportowane i reeksportowane tylko za naszą wyraźną zgodą. Warunki sprzedaży, dostawy i płatności mające zastosowanie do eksportu są określone w naszej pisemnej ofercie.

Zamówienia w oparciu o kontrakt ramowy

16. W przypadku zamówień w oparciu o kontrakt ramowy jesteśmy uprawnieni do wyprodukowania całej ilości kompletnego zamówienia lub zlecenia jej wyprodukowania. O ile nie uzgodniono inaczej, terminy realizacji zamówienia i jego ilości zależą od naszych możliwości dostawy lub produkcji, jednakże o zleceniu realizacji należy nas powiadomić przynajmniej na miesiąc przed terminem dostawy. Jeżeli towar nie zostanie zamówiony zgodnie z kontraktem, jesteśmy uprawnieni do wystawienia faktury za towar dostarczony po upływie rozsądnego terminu dodatkowego lub do odstąpienia od kontraktu.

Dostawa

17. O ile nie uzgodniono inaczej, dostarczamy na zasadzie „ex works”. Decydujące znaczenie dla dotrzymania terminu lub czasu dostawy ma powiadomienie o gotowości do wysyłki lub odbioru przez nas. Jeżeli wysyłka lub odbiór towaru jest opóźniony z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, zostanie on obciążony powstałymi w związku z tym kosztami.

18. Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie i mogą być przez nas oddzielnie fakturowane.

19. W ramach tolerancji do 10% całkowitej ilości zamówienia dopuszczalne jest przekroczenie produkcji lub krótkie dostawy; cena całkowita odpowiednio się zmienia.

20. Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi zostać niezwłocznie zaakceptowany przez zamawiającego. W przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do ich wysyłki według własnego uznania lub składowania na koszt i ryzyko zamawiającego.

21. W przypadku braku specjalnej umowy, wybierzemy środek transportu i trasę.

22. Wraz z przekazaniem towaru kolei, spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z opuszczeniem magazynu lub fabryki, ryzyko we wszystkich operacjach, również w przypadku opłaconego przewozu i bezpłatnej dostawy, przechodzi na zamawiającego, nawet jeśli podjęliśmy się dostawy. Obowiązek i koszty rozładunku ponosi zamawiający. Ubezpieczenie zapewniamy wyłącznie na polecenie i koszt zamawiającego.

23. Nasze zobowiązanie dostawy jest uwarunkowane prawidłową i terminową dostawą przez własnego usługodawcę, chyba że nieprawidłowa lub opóźniona dostawa przez własnego usługodawcę jest naszą winą.

24. Terminy dostaw ulegają rozsądnemu wydłużeniu w przypadku sporów pracowniczych, w szczególności strajku i lokautu, jak również w przypadku nieprzewidywalnych przeszkód, na które nie mamy wpływu, o ile przeszkody te w sposób oczywisty wywierają znaczący wpływ na produkcję lub dostawę towaru. Dotyczy to również sytuacji, w której okoliczności występują u naszych dostawców. Niniejsze przepisy obowiązują odpowiednio w zakresie terminów dostaw. Jeżeli wykonanie umowy stanie się nieuzasadnione dla jednej ze stron, może ona odstąpić od umowy w tym zakresie.

Zastrzeżenie zachowania tytułu własności

25. Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu zapłacenia za niego (towar zastrzeżony) i do czasu uregulowania wszystkich – również warunkowych – roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, niezależnie od podstawy prawnej.

26. Zamawiający może sprzedać towar zastrzeżony w ramach zwykłej działalności gospodarczej na normalnych warunkach i do czasu, gdy nie ma zaległości, o ile roszczenia z tytułu odsprzedaży zostaną na nas przeniesione. Nie jest on uprawniony do rozporządzania towarami zastrzeżonymi w inny sposób.

27. W przypadku naruszenia obowiązków przez zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i odbioru towaru po bezskutecznym upływie wyznaczonego dla zamawiającego rozsądnego terminu wykonania; ustawowe przepisy dotyczące konieczności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone. Zamawiający jest zobowiązany do oddania towaru.

28. Roszczenia zamawiającego z tytułu odsprzedaży lub dzierżawy towaru zastrzeżonego przechodzą na nas w drodze zabezpieczenia. Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu odsprzedaży wygasa w przypadku naszego odwołania, które jest możliwe najpóźniej w przypadku zwłoki w płatności ze strony zamawiającego.

29. Obróbka i przetwarzanie towaru zastrzeżonego odbywa się dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 BGB bez żadnych zobowiązań z naszej strony. Przetworzone towary uważa się za towary zastrzeżone. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony, połączony lub zmieszany z innym towarem przez zamawiającego, jesteśmy uprawnieni do współwłasności nowego przedmiotu w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej pozostałych użytych towarów. Jeżeli nasze prawo własności wygasa w wyniku przetworzenia, połączenia lub wymieszania, zamawiający niniejszym przenosi na nas prawa własności, do których jest uprawniony w odniesieniu do nowego towaru lub przedmiotu, do wysokości wartości fakturowej towaru zastrzeżonego i przechowuje je dla nas w bezpiecznym miejscu. Wynikające z tego prawa współwłasności są uznawane za towar zastrzeżony.

30. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o podjętych przez strony trzecie środkach egzekucyjnych w stosunku do towaru zastrzeżonego, scedowanych na nas roszczeń lub innych zabezpieczeń, przekazując dokumenty niezbędne do przeprowadzenia interwencji. Dotyczy to również innych wad towaru zastrzeżonego.

31. Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość istniejących zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczonych roszczeń łącznie o więcej niż 20%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń na żądanie zamawiającego.

Wady fizyczne towarów

32. Stan towarów regulują wyłącznie uzgodnione specyfikacje techniczne dostawy. Jeżeli mamy dostarczyć towar zgodnie z rysunkami, specyfikacjami, wzorami itp. zamawiającego, to zamawiający ponosi ryzyko przydatności do zamierzonego celu użytkowania. Zapewnienia lub gwarancje muszą być wyraźnie oznaczone jako takie na piśmie.

33. Wady fizyczne należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty dostawy. Wady fizyczne, których nie można wykryć w tym okresie, nawet przy najbardziej starannym badaniu, należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni po wykryciu.

34. Jeżeli uzgodniono odbiór towaru lub kontrolę pierwszej próbki, zgłoszenie wad, które zamawiający mógłby wykryć podczas odbioru lub kontroli pierwszej próbki, jest wykluczone.

35. Dopóki zamawiający nie da nam możliwości przekonania się co do wady, w szczególności jeśli nie dostarczy reklamowanego towaru lub jego próbek na żądanie, nie może powoływać się na wady towaru.
36. Możemy według własnego uznania usunąć wadę lub dostarczyć towar wolny od wad.

37. Wydatki związane z późniejszym wykonaniem świadczenia przejmujemy tylko wtedy, gdy są dla nas uzasadnione (proporcjonalnie) w stosunku do wartości, jaką miałby towar bez wady i do znaczenia wady. Koszty poniesione przez zamawiającego w związku z instalacją i/lub usunięciem wadliwego elementu, w celu usunięcia wady we własnym zakresie, jak również dodatkowe koszty wynikające z faktu, że sprzedany i dostarczony towar znajduje się w innym miejscu wykonania niż uzgodnione, są wykluczone.

Odpowiedzialność

38. Ponosimy odpowiedzialność za szkody z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych – również w odniesieniu do naszych pracowników kadry kierowniczej i innych osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania – tylko w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, ograniczonego do typowych szkód umownych możliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy; we wszystkich innych aspektach nasza odpowiedzialność, w tym za szkody spowodowane wadami i szkody następcze spowodowane wadami, jest wykluczona.

39. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych; obejmuje to obowiązek terminowej i wolnej od wad dostawy oraz obowiązki związane z ochroną i wsparciem, które mają umożliwić zamawiającemu korzystanie z przedmiotu dostawy zgodnie z umową. Ponadto ograniczenia te nie mają zastosowania do zawinionych szkód na życiu, ciele i zdrowiu, a także nie mają zastosowania, jeżeli i o ile w sposób oszukańczy ukryliśmy wady lub przejmujemy gwarancję jakości dostarczonego towaru oraz w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Nie narusza to ustawowych przepisów dotyczących ciężaru dowodu.

40. W przypadku zwłoki w dostawie lub innej usłudze, oprócz usługi zgodnie z punktami 35 do 36, zamawiający może żądać odszkodowania za szkodę spowodowaną zwłoką; jednakże w przypadku lekkiego niedbalstwa ograniczone jest to maksymalnie do 10% uzgodnionej ceny za opóźnienie usługi. Prawo zamawiającego do dochodzenia odszkodowania zamiast usługi zgodnie z punktami 35 do 36 pozostaje nienaruszone.

41. Roszczenia umowne, które powstają wobec nas z przyczyn lub w związku z dostawą towaru, ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy towaru. Okres ten dotyczy również towarów, które zostały wykorzystane w budynku zgodnie z ich zwykłym użytkowaniem i które spowodowały jego wadliwość, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie. Nie narusza to naszej odpowiedzialności za umyślne i rażąco niedbałe naruszenia obowiązków, zawinione szkody na życiu, ciele i zdrowiu oraz przedawnienia ustawowych praw do roszczeń regresowych (§§ 478, 479 BGB – niemiecki kodeks cywilny).


Rysunki i opisy

42. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, projektów, rysunków i innych dokumentów; mogą one być udostępniane osobom trzecim tylko w porozumieniu z nami. Rysunki i inne dokumenty należące do ofert należy zwrócić na żądanie.

Sprzęt produkcyjny (wzory, narzędzia, formy)

43. O ile nie uzgodniono inaczej, koszty wyprodukowania środków produkcji (wzorów, narzędzi, form, szablonów) są osobno naliczane zamawiającemu. Dotyczy to również środków produkcji, które muszą zostać wymienione w wyniku zużycia.

44. Nasza odpowiedzialność za środki produkcji jest ograniczona do zwyczajowej dbałości. Koszty konserwacji, przechowywania i pielęgnacji ponosi zamawiający.

45. Jeżeli zamawiający zawiesi lub zakończy współpracę z nami w okresie produkowania środków produkcji, wszystkie koszty produkcji poniesione do tego momentu ponosi zamawiający.

46. Środki produkcji pozostają w naszym posiadaniu, nawet jeśli zamawiający za nie zapłacił, co najmniej do momentu realizacji umowy o dostawę. Następnie zamawiający ma prawo żądać wydania środków produkcji, jeżeli zamawiający w pełni wykonał wszystkie zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych.

47. Środki produkcji będziemy przechowywać przez okres do jednego roku od ostatniej dostawy do zamawiającego. Obowiązek składowania wygasa, jeżeli zamawiający nie zażądał wydania środków produkcji pomimo ustalonego na piśmie terminu 1 miesiąca i nie złożył nowego zamówienia.

48. Jeśli dostarczyliśmy artykuły zgodnie z dostarczonymi przez zamawiającego rysunkami, modelami, wzorami lub innymi dokumentami, zamawiający gwarantuje, że prawa własności intelektualnej stron trzecich nie zostaną naruszone. Jeżeli strony trzecie zabronią nam produkcji i dostarczania takich artykułów powołując się na prawa własności intelektualnej, jesteśmy uprawnieni – bez konieczności badania sytuacji prawnej – do zaprzestania dalszych działań i dochodzenia odszkodowania, o ile zamawiający jest za to odpowiedzialny. Ponadto zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia nas z wszelkich związanych z tym roszczeń stron trzecich.

Poufność

49. Wszystkie dokumenty (włącznie ze wzorami, modelami i danymi) i wiedzę, które zamawiający otrzymuje w ramach stosunków handlowych, powinien on wykorzystywać wyłącznie do wspólnie realizowanych celów i zachować je w tajemnicy z taką samą starannością, jak odpowiednio jego własne dokumenty i wiedzę, jeżeli oznaczymy je jako poufne lub mamy oczywisty interes w zachowaniu ich w tajemnicy. Obowiązek ten rozpoczyna się wraz z pierwszym otrzymaniem dokumentów lub wiedzy i kończy się 36 miesięcy po zakończeniu stosunków handlowych.

50. Powyższy obowiązek nie dotyczy dokumentów i wiedzy, które są powszechnie znane lub które były już znane zamawiającemu w momencie ich otrzymania, a zamawiający nie był zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy, lub które są następnie przekazywane przez stronę trzecią upoważnioną do ich przekazania, lub które zostały opracowane przez zamawiającego bez wykorzystania dokumentów lub wiedzy, które mają być utrzymywane w tajemnicy.

Dokumenty sprzedaży

51. Wraz z wydaniem nowych dokumentów sprzedaży wszystkie wcześniejsze informacje cenowe lub oferty stają się nieważne. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub ulepszeń narzędzi i związanych z nimi odchyleń od ilustracji oraz wymiarów i ciężarów podanych w katalogu.