Service
Løsningskonsulent

Har du nogen spørgsmål? Vi hjælper dig med dine forespørgsler og er glade for at finde den rigtige løsning sammen med dig. Vælg en af følgende muligheder:

Almindelige salgs-og leveringsbetingelser

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
Generelle leverings- og betalingsbetingelser

Anvendelsesområde

1. Disse generelle leverings- og betalingsbetingelser gælder for alle – inklusive fremtidige – kontrakter med erhvervsdrivende, juridiske personer under offentlig ret og særlige midler i henhold til offentlig ret over leverancer og andre tjenester, herunder arbejdskontrakter, konsulentkontrakter, kontraktarbejde og levering af berettigede og uacceptable varer. Købers købsbetingelser gælder under ingen omstændigheder.

2. Mundtlige aftaler, biaftaler, løfter, garantier og andre forsikringer fra vores medarbejdere, bliver kun bindende efter vores skriftlige bekræftelse.

3. Vores tilbud er uforpligtende. Ordrer bliver kun bindende med vores ordrebekræftelse.

4. Angivelser og illustrationer indeholdt i brochurer og kataloger er standardmæssige tilnærmelser specifikt for industrien, medmindre de udtrykkeligt er betegnet af os som bindende.

Priser

5. Vores priser er, medmindre andet er aftalt, ab vores fabrik eksklusiv vores emballage, fragt, porto, forsikring og moms. Medmindre andet er aftalt, gælder vores prisliste, der er gældende ved kontraktens indgåelse.

6. Den mindste fakturaværdi er 50.- Euro nettoværdi. Hvis minimumsfakturaværdien ligger under, opkræves der for tiden et behandlingsgebyr på 8.- Euro.

7. Hvis varerne leveres pakket, opkræver vi emballagen til kostpris; Inden for rammerne af lovbestemmelserne tager vi emballage leveret af os tilbage, hvis det returneres til os for kundens regning, og inden for en rimelig periode.

8 Hvis offentlige opgaver, arbejds-, materiale- eller energiomkostninger eller andre tredjepartsomkostninger inkluderet i den aftalte prisændring ændres senere end to måneder efter indgåelsen af kontrakten, eller hvis de opstår igen, har vi ret til en prisændring i et passende omfang.

Betalingsbetingelser

9. Betalinger skal ske i overensstemmelse med betalingsbetingelserne og kontantrabatterne, der er angivet på fakturaerne fra fakturadatoen, ellers straks netto. En kontantrabat henviser kun til fakturaværdien ekskl. fragt og kræver fuld afvikling af kundens forpligtelser på diskonteringstidspunktet. Vi skal være i stand til at disponere over beløbet på forfaldsdagen.

10. I tilfælde af overskridelser er vi berettiget til at opkræve morarenter på 8 procentpoint over ECBs respektive basisrente.

11. Veksler accepteres kun efter aftale og under forudsætning af, at de kan diskonteres. Kunden bærer rabat- og opkrævningsafgifterne.

12. Hvis det efter kontraktens indgåelse bliver klart, at vores betalingskrav bringes i fare af køberens manglende betalingsevne, eller køberen vil være i misligholdelse med et ikke ubetydeligt beløb eller indgå i andre omstændigheder, der indikerer en væsentlig forringelse af købers solvens (f.eks. betydelig nedklassificering af købers grænse i vores handelskreditforsikring, så ordren ikke længere dækker), har vi ret til rettighederne i henhold til § 321 BGB. Vi er derefter også berettiget til at kræve alle udestående fordringer fra det nuværende forretningsforhold og til at kræve øjeblikkelig indløsning af veksler mod deres tilbagegivelse.

13. En ret til tilbageholdelse og en ret til modregning er kun muligt for køberen, såfremt hans modkrav er ubestridt eller lovligt fastlagt.

Kreditering

14. Returneringer krediteres kun, hvis der foreligger et samtykke fra vores side. En kreditnota for originalt emballerede og videresælgelige varer udfærdiges med 2/3 af den beregnede værdi af varerne ved fragtfri retur.

Eksport og reeksport

15. Da der i mange lande findes kontraktmæssige forpligtelser, kan vores produkter kun eksporteres og reeksporteres med vores udtrykkelige tilladelse. Betingelserne for salg, levering og betaling, der gælder for eksporten, fremgår af vores skriftlige tilbud.

Rammekontrakter

16. I tilfælde af rammeordrer, har vi ret til at producere hele ordremængden, eller at lade hele ordremængden producere. Medmindre andet er aftalt, er rammedatoer og -mængder underlagt vores leverings- eller produktionsfaciliteter; i det mindste skal rammeordren dog meddeles en måned før leveringsdatoen. Hvis varerne ikke hentes i henhold til kontrakten, har vi ret til at fakturere dem som leveret efter udløbet af en rimelig frist eller til at trække os ud af kontrakten.

Levering

17. Såfremt andet ikke er aftalt, leverer vi »ab fabrik«. Afgørende for overholdelsen af leveringsdatoen eller leveringsperioden er vores meddelelse om beredskab til afsendelse eller afhentning. Hvis forsendelsen eller accept af varerne forsinkes af grunde, som kunden er ansvarlig for, vil han blive opkrævet for de deraf følgende omkostninger.

18. Delvis levering er tilladt i et rimeligt omfang og kan faktureres separat af os.

19. Inden for en tolerance på op til 10% pct. af den samlede ordremængde, er produktionsrelateret overskydende eller korte leveringer tilladt, i overensstemmelse med deres omfang ændrer dette den samlede pris.

20. Varer, der er meldt klar til afsendelse, skal accepteres af kunden uden forsinkelse. Ellers har vi ret til at sende dem efter vores eget valg eller opbevare dem på bekostning og risiko for kunden.

21. Medmindre andet er aftalt, vælger vi transportmidler og transportrute.

22. Ved overdragelse af varerne til jernbanen, speditøren eller transportøren, men senest, når de forlader lageret eller fabrikken, overgår risikoen i forbindelse med alle transaktioner til kunden, herunder også franko og gratis levering, og ydermere også, hvis vi står for leveringen. Forpligtelsen til, og omkostningerne ved at losse lasten, ligger under kundens ansvar. Vi sørger kun for forsikring efter kundens instruktioner og på dennes regning.

23. Vores leveringsforpligtelse er underlagt korrekt og rettidig selvlevering, medmindre den forkerte eller sene selvlevering er vores skyld.

24. Leveringsperioder forlænges i rimeligt omfang i arbejdskonflikter, især strejke og lockout og i tilfælde af uforudsete hindringer uden for vores kontrol, i det omfang sådanne hindringer kan påvises at have en betydelig indflydelse på fremstilling eller levering af varerne. Dette gælder også, hvis omstændighederne sker hos en underleverandører. Disse regler gælder i overensstemmelse med leveringsdatoer. Hvis gennemførelsen af ​​kontrakten bliver urimelig for en af ​​parterne, kan den trække sig ud af kontrakten.

Ejendomsforbehold

25. Vi forbeholder os ejendomsretten overfor de leverede varer indtil deres betaling (reserverede varer), og endda indtil opfyldelsen af ​​alle – også betingede – krav fra forretningsforbindelsen, uanset af hvilken juridisk grund.

26. Kunden kan kun sælge de reserverede varer under den almindelige forretningsdrift til sine forretningsforbindelser, og så længe han ikke har misligholdt sine forpligtelser, forudsat at fordringerne fra videresalg overgår til os. Han har ikke ret til andre dispositioner vedrørende de reserverede varer.

27. I tilfælde af køberens misligholdelse af sine forpligtelser, især i forbindelse med betalingsafviklingen, har vi ret til opsigelse og fratrædelse fra aftalen, efter udløbet af en rimelig frist, der er fastsat for køberen; de juridiske bestemmelser om fritagelse for fastsættelsen af en frist påvirkes ikke heraf. Kunden er forpligtet til opfyldelse.

28. Kundens fordringer fra videresalg eller leasing af de reserverede varer, overdrages allerede nu til os som en forsigtighedsforanstaltning. Retten til at opkræve fordringer fra videresalg ophører i tilfælde af vores tilbagekaldelse, hvilket er muligt senest i tilfælde af køberens misligholdelse.

29. Be- og forarbejdning af de reserverede varer udføres for os som producent i henhold til § 950 BGB, uden forpligtelse over for os. De forarbejdede varer betragtes som reserverede varer. I tilfælde af forarbejdning, kombination og blanding af de reserverede varer med andre varer af kunden, har vi ret til medejerskab af det nye objekt i forhold til fakturaværdien for de reserverede varer og fakturaværdien af ​​de andre anvendte varer. Hvis vores ejendomsret ophører i og med der bearbejdes, kombineres eller blandes, tildeler kunden os hermed allerede nu de ejendomsrettigheder, som den nye beholdning eller vare, iht. størrelsen af ​​fakturaværdien for ​​de reserverede varer, og opbevarer dem for os. De resulterende medejerrettigheder betragtes som reserverede varer.

30. Køberen skal straks underrette os om udførelsen af ​​tredjeparts håndhævelsesforanstaltninger i de reserverede varer, i de fordringer, der er tildelt os eller i andre værdipapirer, ved at udlevere de nødvendige dokumenter til en intervention. Dette gælder også for andre værdiforringelser af de reserverede varer.

31. Hvis den realiserbare værdi af de eksisterende sikkerheder overstiger de sikrede krav med mere end 20%, er vi forpligtet til at frigive sikkerheder efter vores valg på kundens anmodning.

Mangler

32. Varens tilstand afhænger udelukkende af de aftalte tekniske leveringsinstruktioner. Hvis vi skal levere i henhold til tegninger, specifikationer, prøver osv. fra køberen, påtager denne sig risikoen for egnetheden til den tilsigtede anvendelse. Forsikringer eller garantier skal udtrykkeligt udpeges som sådanne skriftligt.

33. Mangler skal rapporteres skriftligt uden forsinkelse senest syv dage efter levering. Mangler, der ikke kan opdages, selv med den mest omhyggelige undersøgelse inden for denne periode, skal rapporteres skriftligt uden forsinkelse senest syv dage efter, at de er fundet.

34. Hvis der er blevet aftalt en accept af varerne eller en første prøvekontrol, udelukkes en klage over mangler, som køberen kunne have konstateret ved accepten eller prøvekontrollen.

35. Så længe køberen ikke giver os muligheden for at overbevise os om manglen, og især hvis han ikke leverer de afviste varer eller prøver deraf på anmodning, kan han ikke påberåbe sig mangler ved varerne.
36. Vi kan efter vores skøn enten afhjælpe manglen eller levere et mangelfrit produkt.

37. Udgifter i forbindelse med den supplerende ydelse accepteres kun i det omfang, at de er rimelige for os, sammenholdt med den værdi, varerne ville have uden manglen og defektenes betydning. Ekskluderede er købers omkostninger i forbindelse med installation og/eller fjernelse af de mangelfulde varer, selvstændig rettelse af manglen, samt yderligere udgifter, der følger af det faktum, at de solgte og leverede varer er placeret på et andet sted end det aftalte opfyldelsessted.

Ansvar

38. For overtrædelse af kontraktmæssige og ikke-kontraktmæssige forpligtelser er vi erstatningsansvarlige – herunder også for vores ledende medarbejdere og andre medvirkende til opfyldelsen – men kun i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, begrænset til det forventede ved typiske skader ved kontraktens indgåelse; I øvrigt er vores ansvar, herunder også overfor mangler og følgeskader, udelukket.

39. Ovenstående begrænsninger gælder ikke for strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; Disse inkluderer forpligtelsen til at levere i god tid og fri for mangler, samt beskyttelses- og opbevaringsforpligtelser, der skal gøre det muligt for køberen at bruge leveringsgenstanden i overensstemmelse med kontrakten. Disse begrænsninger gælder endvidere ikke for forsætligt forårsaget skade på liv, lemmer og helbred, og heller ikke, hvis vi forsætligt har skjult mangler eller har overtaget en garanti for kvaliteten af ​​de leverede varer, ligesom i tilfældet af obligatorisk ansvar i henhold til produktansvarsloven. De lovbestemte bestemmelser om bevisbyrde forbliver upåvirket.

40. Hvis vi er forsinkede med en levering eller anden service, kan kunden i overensstemmelse med stk. 35. til 36 kræve erstatning for skader forårsaget af forsinkelse ud over ydelsen; dog i tilfælde af let uagtsomhed, begrænset til højst 10% af den aftalte pris for den forsinkede service. Købers ret til at kræve erstatning i stedet for ydelse i overensstemmelse med stk. 35 til 36 forbliver uberørt.

41. Kontraktsmæssige krav, der opstår fra køberen mod os af en given årsag eller i forbindelse med levering af varerne, udløber et år efter levering af varerne. Denne frist gælder også for varer, der er blevet brugt i overensstemmelse med deres normale brug i en bygning og har forårsaget mangler på denne, medmindre denne brug blev aftalt skriftligt. Vores ansvar for forsætlig og grov uagtsom overtrædelse af forpligtelserne, skyldig forårsagelse af skade på liv, lemmer og helbred samt statutten for begrænsninger af lovbestemte regresskrav (§§ 478, 479 BGB) forbliver upåvirket.


Tegninger og beskrivelser

42. Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsrettighederne for omkostningsestimater, udkast, tegninger og andre dokumenter; de må kun gøres tilgængelige for tredjepart efter aftale med os. Tegninger og andre dokumenter, der vedrører tilbud, skal returneres på anmodning.

Produktionsudstyr (prøver, værktøjer, forme)

43. Produktionsomkostninger til produktionsudstyr (prøver, værktøjer, forme, skabeloner) opkræves separat af kunden, medmindre andet er aftalt. Dette gælder også produktionsudstyr, der skal udskiftes som følge af slid.

44. For produktionsudstyr er vores ansvar begrænset til almindelig påpasselighed i forbindelse med omgangen hermed. Kunden bærer omkostningerne for vedligeholdelse, opbevaring og pleje.

45. Hvis køberen ophører med at samarbejde med os eller afslutter det i produktionsudstyrets produktionstid, skal alle produktionsomkostninger, der er afholdt indtil da, afholdes af ham.

46. Produktionsudstyret forbliver i vores besiddelse, i det mindste indtil udførelsen af ​​leveringskontrakten, selvom kunden har betalt for dem. Derefter har køberen ret til at inddrive produktionsmidlerne, hvis køberen fuldt ud har opfyldt alle de forpligtelser, der følger af forretningsforbindelsen.

47. Vi opbevarer produktionsudstyret op til et år efter den sidste levering til kunden. Opbevaringspligten ophører, når kunden ikke har krævet produktionsmidlerne udleveret, og ikke har afgivet en ny ordre på trods af en skriftlig frist på en måned.

48. Såfremt vi har leveret genstande i henhold til tegninger, modeller, prøver eller andre dokumenter, der er overdraget af kunden, påtager sidstnævnte garantien for, at tredjeparts ejendomsrettigheder ikke krænkes. Hvis tredjeparter, der især er afhængige af industrielle ejendomsrettigheder, forbyder fremstilling og levering af sådanne genstande, har vi ret til – uden at være forpligtet til at kontrollere den retsmæssige situation – at ophøre med alle yderligere aktiviteter og kræve erstatning for købers side. Kunden forpligter sig også til straks at holde os skadesløse for alle tilknyttede tredjepartskrav.

Fortrolighed

49. Kunden må kun bruge alle dokumenter (inklusive prøver, modeller og data) og viden, som han opnår fra forretningsforholdet til de formål, der forfølges sammen, og opbevare dem med samme omhu som de tilsvarende egne dokumenter og viden, hvis vi den kalder fortrolig, eller har en offentlig interesse i deres hemmeligholdelse. Denne forpligtelse starter fra den første modtagelse af dokumenter eller viden og slutter 36 måneder efter afslutningen af forretningsforbindelsen.

50. Ovenstående forpligtelse gælder ikke for dokumenter og viden, der er almindeligt kendt eller som allerede var kendt for kunden ved modtagelse uden at være forpligtet til at opretholde hemmeligholdelse, eller som derefter overføres af en tredjepart, der er autoriseret til at overføre dem, eller som hemmeligt er tildelt af kunden uden anvendelse besiddelse af dokumenter eller viden.

Salgsdokumenter

51. Når der udstedes nye salgsdokumenter, bliver alle tidligere priser eller tilbud ugyldige. Vi forbeholder os retten til at foretage designændringer eller forbedringer af værktøjer og relaterede afvigelser fra illustrationer og dimensioner og vægte, der er specificeret i kataloget.