Support
Oplossingsconsultant

Hebt u vragen? Wij gaan graag samen met u op zoek naar de juiste oplossing. Selecteer een van de volgende opties.:

Algemene voorwaarden

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Reikwijdte

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen met een afgescheiden vermogen inzake leveringen inclusief loonwerkovereenkomsten en de levering van generieke producten en maatwerk. De inkoopvoorwaarden van de besteller zijn niet van toepassing.

2. Mondelinge afspraken, nevenbedingen, toezeggingen, garanties en overige beloften van onze medewerkers zijn uitsluitend bindend na schriftelijke bevestiging.

3. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen worden pas definitief na onze bevestiging van de order.

4. De in de prospectussen en catalogi vermelde gegevens en afbeeldingen benaderen hetgeen gebruikelijk is in de branche, tenzij wij uitdrukkelijk vermelden dat ze bindend zijn.

Prijzen

5. Onze prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, af fabriek en exclusief verpakking, vracht, porto, verzekering en omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen is bij het sluiten van overeenkomsten is de op dat moment geldende prijslijst van toepassing.

6. De minimum bestelwaarde is 50 euro netto. Voor lagere bestellingen berekenen wij 8 euro administratiekosten.

7. Indien de producten verpakt worden geleverd, brengen wij de verpakkingskosten in rekening. In het kader van de wettelijke voorschriften nemen wij door ons geleverd verpakkingsmateriaal terug, indien de besteller deze binnen een redelijke termijn vrachtvrij aan ons retourneert.

8. Indien meer dan twee maanden na de totstandkoming van de overeenkomst overheidsheffingen, loon-, materiaal- of energiekosten of andere bij de prijs inbegrepen kosten van derden of nieuwe kosten ontstaan, behouden wij ons het recht voor de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Betalingsvoorwaarden

9. Betalingen dienen per de op de facturen vermelde termijnen en kortingen per de factuurdatum direct netto te worden voldaan. Kortingen hebben uitsluitend betrekking op de factuurwaarde exclusief vracht en gelden onder de voorwaarde dat alle verschuldigde verplichtingen van de besteller volledig zijn voldaan op het tijdstip van de korting. Op de vervaldatum dienen wij te kunnen beschikken over het desbetreffende bedrag.

10. Bij te late betaling zijn wij bevoegd vertragingsrente van 8 procentpunten boven de desbetreffende basisrente van de ECB in rekening te brengen.

11. Wissels worden uitsluitend aanvaard in overleg, op voorwaarde dat ze discontabel zijn. De disconto- en inningskosten zijn voor rekening van de besteller.

12. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat ons recht op betaling bedreigd wordt door gebrek aan solvabiliteit van de besteller, wanneer de besteller voor een aanmerkelijk bedrag in verzuim raakt of indien zich andere omstandigheden voordoen die duiden op wezenlijke verslechtering van de solvabiliteit van de besteller (bijv. aanmerkelijke verlaging van de limiet van de besteller bij onze productkredietverzekering, zodat de bestelling niet langer gedekt is), krijgen wij de rechten uit hoofde van § 321 BGB. Wij zijn dan tevens gerechtigd alle nog niet opeisbare vorderingen uit de lopende zakelijke relatie direct op te eisen en de onmiddellijke verzilvering van wissels tegen teruggave ervan te eisen.

13. De besteller heeft uitsluitend een retentierecht en recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen niet worden bestreden en/of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

Creditering

14. Retourzendingen worden uitsluitend gecrediteerd indien wij daar vooraf mee hebben ingestemd. Creditering voor producten in de originele verpakking die doorverkocht kunnen worden, geschiedt tegen 2/3 van de berekende waarde van de producten bij vrachtvrije retourzending.

Export en wederexport

15. Vanwege de vele contractuele banden met veel landen zijn export en wederexport van onze producten uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan. De voor de export geldende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vermeld in onze schriftelijke offertes.

Afroepcontracten

16. In het geval van afroepcontracten behouden wij ons het recht voor de volledige bestelde hoeveelheid in één gesloten partij te produceren of laten produceren. Indien er geen andere afspraken zijn gemaakt, gelden de afroeptermijnen en -hoeveelheden onder voorbehoud van onze leverings- of productiemogelijkheden. De gewenste leverdata dienen echter ten minste een maand vooraf aan ons te worden doorgegeven. Indien de producten niet conform de overeenkomst worden afgeroepen, behouden wij ons het recht voor deze na het verstrijken van een redelijke aanvullende termijn te factureren als zijnde geleverd of terug te treden uit de overeenkomst.

Levering

17. Tenzij anders overeengekomen, leveren wij “af fabriek”. Bepalend voor de nakoming van de leverafspraak of levertermijn is onze mededeling dat de producten gereed zijn voor verzending of ophalen. Indien vertraging optreedt bij de verzending of het ophalen van de producten vanwege oorzaken waarvoor de besteller verantwoordelijk is, worden de daaruit voortvloeiende kosten aan hem doorberekend.

18. Levering in delen van redelijke omvang is mogelijk en deelleveringen kunnen door ons afzonderlijk gefactureerd worden.

19. Met een marge van ten hoogste 10% van de totaal bestelde hoeveelheid zijn afhankelijk van de productie afwijkingen van leveringen toegestaan. De totaalprijs wordt dienovereenkomstig aangepast.

20. Producten die gereed gemeld zijn voor verzending dienen onmiddellijk te worden aanvaard door de besteller. Indien dit niet geschiedt, behouden wij ons het recht voor de producten naar eigen goeddunken te verzenden of voor rekening en risico van de besteller op te slaan.

21. Indien hierover geen afzonderlijke afspraak is gemaakt, bepalen wij de methode en de route van het transport.

22. Bij de overdracht van de producten aan de spoorwegmaatschappij, expediteur of vrachtvervoerder, echter uiterlijk bij het verlaten van het magazijn of de fabriek, gaat het risico in alle gevallen, ook bij franco- en franco-huis leveringen over op de besteller. Dit geldt ook indien wij zorgdragen voor de levering. De plichten en kosten die verband houden met ontladen zijn voor rekening van de besteller. Wij regelen de verzekeringen uitsluitend op uitdrukkelijke instructie en voor rekening van de besteller.

23. Onze leververplichting geldt onder voorbehoud van correcte en tijdige eigen bevoorrading, tenzij de niet-correcte of vertraagde bevoorrading aan onszelf te wijten is.

24. De levertermijnen worden in gepaste mate verlengd bij arbeidsconflicten, met name bij stakingen en blokkades, alsmede bij de intrede van onvoorzienbare belemmeringen die buiten onze invloedssfeer liggen, indien deze aantoonbaar van invloed zijn op de vervaardiging of aflevering van de producten. Dit geldt eveneens indien deze omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers. Deze bepalingen gelden ook voor leverafspraken. Indien nakoming van de overeenkomst niet redelijkerwijs verlangd kan worden van een van de partijen, kan deze terugtreden uit de overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

25. Wij behouden de eigendom van de geleverde producten totdat de betaling volledig is voldaan (producten onder het eigendomsvoorbehoud) en wel totdat alle vorderingen – inclusief vorderingen onder opschortende of ontbindende voorwaarden – uit de overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond, zijn voldaan.

26. De besteller is bevoegd producten onder het eigendomsvoorbehoud onder zijn reguliere zakelijke voorwaarden en mits hij niet in verzuim is te verkopen, op voorwaarde dat de vorderingen voortvloeiend uit de doorverkoop op ons overgaan. Hij is niet bevoegd op andere wijze te beschikken over de producten onder eigendomsvoorbehoud.

27. Indien de besteller tekortschiet bij zijn verplichtingen, en bij betalingsverzuim in het bijzonder, zijn wij na het verstrijken van een redelijke aanvullende termijn waarin nakoming door de besteller uitblijft, bevoegd terug te treden uit de overeenkomst en teruggave te verlangen; dit laat de wettelijke bepalingen inzake de overbodigheid van een termijnstelling onverlet. De besteller is verplicht tot teruggave van de goederen.

28. De vorderingen van de besteller uit de doorverkoop of verhuur van de producten onder het eigendomsvoorbehoud worden tot zekerheid direct aan ons overgedragen. Het recht vorderingen uit de doorverkoop te innen vervalt zodra wij dit intrekken, hetgeen uiterlijk bij betalingsverzuim van de besteller kan geschieden.

29. Bewerking en verwerking van de producten onder het eigendomsvoorbehoud geschieden voor ons als producent in de zin van § 950 BGB zonder verplichtingen voor ons te doen ontstaan. Verwerkte producten worden aangemerkt als producten onder het eigendomsvoorbehoud. Bij verwerking, aansluiting en combinatie van de producten onder het eigendomsvoorbehoud met andere producten door de besteller gaat de mede-eigendom op de nieuwe zaken over op ons en wel naar rato van de factuurwaarde van de producten onder het eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de overige gebruikte producten. Indien onze eigendom vervalt door verwerking, aansluiting of combinatie, draagt de besteller onverwijld de hem toekomende eigendomsrechten ter zake van de nieuwe combinatie of de zaak naar rato van de factuurwaarde van de producten onder het eigendomsvoorbehoud aan ons over en handhaaft deze voor ons. De hierdoor ontstane mede-eigendomsrechten worden aangemerkt als producten onder het eigendomsvoorbehoud.

30. De besteller dient ons onverwijld te informeren over executiemaatregelen van derden ter zake van de producten onder het eigendomsvoorbehoud, aan ons gecedeerde vorderingen of overige zekerheden en de voor een interventie noodzakelijke documenten. Hetzelfde geldt voor overige beperkingen ten aanzien van de producten onder het eigendomsvoorbehoud.

31. Indien de te realiseren waarde van de bestaande zekerheid de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij op verzoek van de besteller dienovereenkomstig verplicht door ons te selecteren zekerheden vrij te geven.

Gebreken

32. De kwaliteit van de producten richt zich uitsluitend naar de overeengekomen technische leveringsvoorschriften. Indien wij geacht worden te leveren conform tekeningen, specificaties, modellen e.d. van de besteller, aanvaardt deze het risico wat betreft de geschiktheid van het beoogde gebruik. Waarborgen of garanties dienen uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig te worden vastgelegd.

33. Gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen zeven dagen na de aflevering schriftelijk te worden gemeld. Gebreken die ook bij de zorgvuldigste controle niet binnen deze termijn ontdekt kunnen worden, dienen onverwijld en uiterlijk binnen zeven dagen na de ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

34. Indien een oplevering of controle via bemonstering van de producten is overeengekomen, zijn klachten over gebreken die de besteller bij de oplevering of bemonstering had kunnen vaststellen uitgesloten.

35. Zolang de besteller ons niet in de gelegenheid stelt ons te vergewissen van de gebreken, met name indien hij de gebrekkige producten of monsters ervan ondanks ons verzoek niet ter beschikking stelt, kan hij zich niet beroepen op gebreken van de producten.
36. Wij verhelpen naar eigen goeddunken de gebreken of leveren producten zonder gebreken.

37. Kosten/inspanningen in verband met nakoming à posteriori plegen wij uitsluitend in zoverre deze, gelet op de waarde die de producten zonder de gebreken zouden hebben en de betekenis van de gebreken, van ons verlangd mogen worden (proportioneel zijn). Uitgesloten zijn de kosten van de besteller die verband houden met het installeren en/of verwijderen van de gebrekkige zaak, met het zelf verhelpen van een gebrek alsmede extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de verkochte en geleverde producten zich op een andere locatie bevinden dan de overeengekomen plaats van nakoming.

Aansprakelijkheid

38. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding bij schendingen van contractuele en niet-contractuele verplichtingen – alsmede voor leidinggevenden bij ons in dienst en overige personen die wij inschakelen voor de uitvoering – indien sprake is van opzet en grove nalatigheid. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare, kenmerkende schade. Aansprakelijkheid is voor het overige, inclusief schade door of voortvloeiend uit gebreken, uitgesloten.

39. De bovenstaande beperkingen gelden niet bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door schuld. Dit omvat mede de verplichting van tijdige levering zonder gebreken, alsmede de beschermings- en bewaringsverplichtingen opdat de besteller in staat is het geleverde conform de overeenkomst te gebruiken. Deze beperkingen gelden evenmin bij overlijden, letsel of aantasting van de gezondheid veroorzaakt door schuld en evenmin indien en voor zover het wij gebrek arglistig hebben verzwegen of de geschiktheid van de geleverde producten hebben gegarandeerd of in gevallen van wettelijke aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz [Duitse wet inzake productaansprakelijkheid]. De wettelijke regelingen inzake de bewijslast gelden hierbij onverkort.

40. Indien wij in verzuim zijn met een levering of overige prestatie, kan de besteller conform punt 35 en 36 naast nakoming ook vergoeding van de schade door het verzuim verlangen. In het geval van beperkte nalatigheid is deze beperkt tot ten hoogste 10% van de overeengekomen prijs voor de achterstallige prestatie. Het recht van de besteller op schadevergoeding in plaats van de prestatie conform punten 35 en 36 blijft onverlet.

41. Contractuele vorderingen die jegens ons ontstaan voor de besteller naar aanleiding van of in verband met de levering van de producten verjaren een jaar na levering van de producten. Deze termijn geldt eveneens voor goederen die conform de gebruikelijke toepassing ervan zijn gebruikt voor bouwwerken die daardoor beschadigd zijn geraakt, tenzij deze toepassing schriftelijk overeengekomen is. Dit laat onze aansprakelijkheid voor schending van verplichtingen met opzet en grove nalatigheid, overlijden, letsel en aantasting van de gezondheid veroorzaakt door schuld alsmede de verjaring van wettelijke vorderingen bij regres (§§ 478, 479 BGB).


Tekeningen en beschrijvingen

42. Wij behouden de eigendom en het auteursrecht op kostenramingen, ontwerpen, tekeningen en andere documenten. Zij mogen uitsluitend in overleg met ons getoond worden aan derden. Tekeningen en andere documenten die deel uitmaken van offertes dienen desgevraagd te worden geretourneerd.

Productiemiddelen (monsters, gereedschappen, mallen)

43. Tenzij anders overeengekomen worden kosten van het vervaardigen van productiemiddelen (monsters, mallen, sjablonen) afzonderlijk in rekening gebracht aan de besteller. Hetzelfde geldt voor productiemiddelen die vanwege slijtage vervangen dienen te worden.

44. Voor productiemiddelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gebruikelijke zorgvuldigheid. De kosten voor reparatie, opslag en onderhoud zijn voor rekening van de besteller.

45. Indien de besteller de samenwerking met ons opschort of beëindigt gedurende de periode waarin de productiemiddelen worden vervaardigd, komen alle kosten van de vervaardiging die tot dat tijdstip zijn ontstaan voor zijn rekening.

46. De productiemiddelen blijven, ook na betaling door de besteller, minimaal tot de afwikkeling van de leveringsovereenkomst in ons bezit. Daarna is de besteller bevoegd de productiemiddelen te verlangen, op voorwaarde dat alle verplichtingen uit de verbintenis zijnerzijds volledig zijn nagekomen.

47. Wij bewaren de productiemiddelen tot een jaar na de laatste levering aan de besteller. De bewaarplicht eindigt zodra de besteller binnen de hem schriftelijk gestelde termijn van een maand niet verzocht heeft om overhandiging van de productiemiddelen en geen nieuwe bestelling geplaatst heeft.

48. Indien wij zaken conform de door de besteller overhandigde tekeningen, modellen, ontwerpen of overige documenten hebben geleverd, waarborgt hij dat deze geen inbreuk vormen op de beschermde rechten van derden. Indien derden ons met een beroep op beschermde recht verbieden de desbetreffende zaken te produceren en leveren, zijn wij bevoegd – zonder verplicht te zijn tot juridisch onderzoek naar de situatie – alle verdere activiteiten te staken en wanneer wij aangesproken worden, schadevergoeding te eisen van de besteller. De besteller is voorts verplicht ons onmiddellijk te vrijwaren van alle in verband daarmee ontstane vorderingen van derden.

Vertrouwelijkheid

49. De besteller gebruikt alle documenten (inclusief monsters, modellen en gegevens) en kennis die hij verwerft in het kader van de verbintenis, uitsluitend voor de gezamenlijk beoogde doelen en houdt deze met dezelfde zorgvuldigheid geheim die hij betracht voor zijn eigen documenten en kennis, indien wij die als vertrouwelijk aanmerken of een duidelijk belang hebben bij de geheimhouding ervan. Deze verplichting gaat in met de ontvangst van de eerste documenten of kennis en eindigt 36 maanden na afloop van de zakelijke relatie.

50. De bovenstaande verplichting is niet van toepassing op documenten en kennis die algemeen bekend zijn of die de besteller reeds bekend waren bij ontvangst zonder dat hij verplicht was tot geheimhouding of die hem daarna zijn verstrekt door een bevoegde derde of die door de besteller zonder gebruik te maken van geheim te houden documenten of kennis ontwikkeld worden.

Verkoopdocumenten

51. Bij uitgifte van nieuwe verkoopdocumenten worden alle eerdere prijsopgaven of offertes ongeldig. Wijzigingen in de constructie of verbetering van instrumenten en daarmee verband houdende afwijkingen van afbeeldingen en in de catalogus vermelde afmetingen en gewichten voorbehouden.