Destek
Çözüm danışmanı

Herhangi bir sorunuz mu var? Araştırmalarınızda size yardım edecek ve sizin için doğru çözümü sizinle birlikte bulmaktan mutlu olacağız. Aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:

Genel Ticaret Koşulları

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları

Uygulama Kapsamı

1. Bu Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları şirketlerle, amme hukukuna tabi tüzel kişilerle ve kamu hukukuna tabi özel fonlarla yapılan -gelecektekiler de dahil- iş sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, taahhüt işleri kapsamındaki teslimatlar ve diğer hizmetler ve gerekçeli ve gerekçesiz bütün teslimatlarla ilgili sözleşmeler için geçerlidir. Sipariş sahibinin satınalma koşulları hiçbir şekilde geçerli olmaz.

2. Çalışanlarımızın sözlü anlaşmaları, ilave anlaşmaları, vaatleri, garantileri ve diğer teminatları ancak yazılı teyidimiz koşuluyla bağlayıcı olur.

3. Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Siparişler ancak sipariş teyidimizle bağlayıcılık kazanır.

4. Tarafımızca bağlayıcı olarak nitelendirilmedikleri sürece, broşür ve kataloglardaki bilgiler ve çizimler endüstri standardına uygun kestirimlerdir.

Fiyatlar

5. Aksi kararlaştırılmadıkça fiyatlarımız ambalaj, nakliye, posta, sigorta ve katma değer vergisi hariç, işletmemizde teslim temelindedir. Aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme akdedilmesi sırasındaki fiyat listemiz geçerlidir.

6. Asgari fatura ederi, 50 avro net ürün değeridir. Asgari fatura ederinin altına inilmesi durumunda halen 8.- avro olan bir muamele ücreti tahsil edilir.

7. Ürünün ambalajlı teslim edilmesi durumunda, ambalaj maliyet fiyatına göre hesaplanır; sipariş sahibi tarafından makul süre içinde ve nakliye ücreti talep edilmeden iade edilmesi halinde, tarafımızca sağlanmış ambalajları yasal düzenlemeler çerçevesinde geri alırız.

8. Kamu harçlarının, işçilik, malzeme ya da enerji fiyatlarının ya da kararlaştırılan fiyat kapsamındaki diğer harici giderlerin sözleşme tarihini izleyen iki aydan sonra değişmesi ya da yeni oluşması durumunda, fiyatı aynı oranda değiştirme hakkımız saklıdır.

Ödeme koşulları

9. Ödemeler fatura tarihinden itibaren faturada belirtilen ödeme tarihlerine ve iskontolara uygun olarak yapılmalı; bir tarih belirtilmemesi halinde derhal net olarak gerçekleştirilmelidir. İskonto sadece nakliye hariç fatura bedelini ifade eder ve alıcının iskonto tarihindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına bağlıdır. Vade gününde meblağa sahip olmamız gerekir.

10. Vade aşımlarında Avrupa Merkez Bankasının geçerli temel faiz oranının 8 yüzde puanı üzerinde gecikme faizi tahakkuk ettirme hakkımız saklıdır.

11. Poliçeler ancak anlaşma halinde ve iskonto edilebilir olmaları koşuluyla kabul edilir. İskonto ve tahsilat giderleri sipariş sahibi tarafından karşılanır.

12. Sözleşme akdinden sonra sipariş sahibinin ödeme güçlüğüne girmesi ya da önemli bir tutarı ödeyememesi veya alıcının ödeme yeteneğinde önemli bir bozulma belirtir koşullar (örneğin, sipariş sahibinin ticari kredi sigortamız nezdindeki limitinin önemli ölçüde düşmesi, böylelikle siparişin artık bir kuvertürü olmaması) nedeniyle ödeme taleplerimizin tehlikeye girdiğinin belirlenmesi durumunda, BGB § 321’den kaynaklanan haklarımız saklıdır. Bu durumda mevcut ticari ilişki kapsamında olup henüz vadesi gelmemiş taleplerin aciliyet kazanmasını ve poliçelerin derhal nakde çevrilmesini talep etme hakkımız saklıdır.

13. Sipariş sahibi alıkoyma hakkını ve mahsup etme hakkını ancak karşı taleplerinin ihtilafsız ya da ilave yasal süreç gerektirmeksizin belirlenmiş olması koşuluyla kullanabilir.

Alacak dekontu

14. İadeler ancak önceden onayımız alınması koşuluyla alacak kaydedilir. Orijinal ambalajlı ve yeniden satılabilir ürün için nakliye ücreti talep edilmeksizin yapılan iadelerde ürün değerinin 2/3 oranında bir alacak dekontu düzenlenir.

İhracat ve Yeniden İhraç

15. Birçok ülkede sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler mevcut olduğundan, ürünlerimiz ancak açık iznimizle ihraç ve yeniden ihraç edilebilir. İhracat için geçerli satış, teslimat ve ödeme koşulları yazılı teklifimizde belirtilir.

Çağrılı Sözleşmeler

16. Çağrılı sözleşmelerde bütün sipariş miktarını kapalı hazırlamak ya da hazırlatmak hakkına sahibiz. Aksine bir anlaşma olmadıkça, çağrı tarihleri ve miktarları teslimat ve üretim imkanlarımıza bağlıdır; ancak çağrının bize teslimat tarihinden en az bir ay önce bildirilmesi gerekir. Ürünlerin sözleşmeye uygun olarak çağrılmaması durumunda, bu ürünleri makul bir sürenin ardından teslim edilmiş olarak işaretlemek ya da sözleşmeden çekilmek hakkımız saklıdır.

Teslimat

17. Farklı bir anlaşma olmadıkça, teslimatımız \”Fabrika teslimi\” olacaktır. Teslimat tarihine ya da teslimat süresine uyulmasında belirleyici olan husus, tarafımızdan yapılacak nakliyeye veya teslim alınmaya hazırlık beyanıdır. Malların sevkiyatının ya da kabulünün sipariş sahibine bağlı nedenlerden gecikmesi durumunda, bu gecikmeden doğacak maliyetler tahakkuk ettirilir.

18. Makul bir miktara kadar kısmi sevkiyat mümkün olup, bunlar tarafımızca ayrı olarak fatura edilebilir.

19. Üretime bağlı nedenlerden toplam sipariş miktarının %10’una kadar fazla ya da eksik teslimata izin verilir ve toplam fiyat bu farklar oranında değişikliğe uğrar.

20. Sipariş sahibi sevkiyata hazır malları zaman geçirmeden teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu malları kendi seçimimize göre sevk etmek ya da masrafı ve riski sipariş sahibine ait olmak üzere depolamak hakkımız saklıdır.

21. Özel bir anlaşma olmaması durumunda, sevkiyat yönteminin ve güzergahının seçimi bize aittir.

22. Ücretsiz teslim ve fabrika teslimi de dahil olmak üzere, sevkiyatı üstlenmiş olmamız durumunda dahi malların trene, nakliyeciye ya da taşıyıcıya tesliminde, ancak en geç depodan ya da fabrikadan çıkışlarında, tüm işlemlerin riski sipariş sahibine geçer. Boşaltma sorumluluğu ve giderleri sipariş sahibine aittir. Sigorta işlemlerini ancak sipariş sahibinin talebi üzerine ve onun hesabına tarafımızca gerçekleştirilir.

23. Yanlış ya da geç tedarik bizden kaynaklanmadıkça, teslimat yükümlülüğümüz kendi tedarikimizin doğru ve zamanında yapılmasına bağlıdır.

24. Teslimat süreleri özellikle grev ve lokavt olmak üzere iş anlaşmazlıkları ve denetimimiz dışında beklenmedik engellerin çıkması halinde ve söz konusu engellerin malların üretimi veya teslimatı üzerinde önemli etkisi olduğunun kanıtlanması koşuluyla makul bir süre uzatılır. Bu durum, tedarikçilerimizin aynı koşulları yaşaması durumunda da geçerlidir. Taraflardan biri için sözleşmenin akdinin imkansız olması durumunda, söz konusu taraf sözleşmenin gerçekleştirilmesinden o ölçüde çekilebilir.

Mülkiyetin muhafazası

25. Teslim edilen malların bedeli ödenene (kayıtlı mallar) ve hangi yasal nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, iş ilişkisinden doğan bütün taleplerin -koşullu- karşılanmasına kadar teslim edilen malların mülkiyetini muhafaza ederiz.

26. Sipariş sahibi kayıtlı malları ancak temerrüde düşmemiş olması ve bu satıştan doğacak taleplerin bize aktarılması koşuluyla, sadece kendi alışılmış iş faaliyetleri kapsamında ve normal hüküm ve koşulları uyarınca satabilir. Kayıtlı malları başka türlü kullanma hakkı mevcut değildir.

27. Sipariş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, özellikle de temerrüde düşmesi durumunda, sipariş sahibine tanınan makul bir sürenin sonunda sözleşmeden çekilme ve malları geri alma hakkımız saklıdır; bir süre belirlemenin vazgeçilebilirliğiyle yasal hükümler etkilenmez. Sipariş sahibi teslimle yükümlüdür.

28. Sipariş sahibinin kayıtlı malların yeniden satılması veya kiralanmasına yönelik talepleri önlem olarak şimdiden bize tanınmıştır. Yeniden satıştan kaynaklanan talep hakkı, en geç sipariş sahibinin temerrüde düşmesi halinde mümkün olacak malları geri çağırmamızla sona erer.

29. Kayıtlı malların çalışılması ve işlenmesi BGB § 950 uyarınca, tarafımıza hiçbir yükümlülük getirmeksizin, üretici olarak bizim adımıza gerçekleştirilir. İşlenmiş mal, kayıtlı mal olarak nitelendirilir. Kayıtlı malların sipariş sahibi tarafından başka mallarla işlenmesi, birleştirilmesi ya da karıştırılması durumunda, yeni malın mülkiyetinde kayıtlı malın fatura değerinin kullanılan diğer malların fatura değerine oranı nispetinde pay sahibi oluruz. İşleme, birleştirme ve karıştırma işlemleri sonucunda mülkiyetimizin sona ermesi durumunda, sipariş sahibi yeni maldaki mülkiyetinden kayıtlı malların fatura değeri oranında bir miktarı bize devredip bizim adımıza muhafaza eder. Böylelikle oluşan ortak mülkiyet hakları kayıtlı mal olarak nitelendirilir.

30. Üçüncü tarafların kayıtlı mallara, bize devredilmiş taleplere ya da diğer teminatlara yönelik zorlayıcı yaptırım önlemleri halinde sipariş sahibi bizi durumdan derhal haberdar etmek ve bir müdahale için gerekli belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük kayıtlı malların diğer zararları için de geçerlidir.

31. Mevcut teminatların gerçekleştirilebilir değerinin teminat altındaki taleplerin %20’sini aşması durumunda, sipariş sahibinin talebi üzerine seçimi bize ait teminatları serbest bırakmakla yükümlüyüz.

Kusurlar

32. Ürünün kalitesi sadece üzerinde anlaşılmış teknik teslimat talimatlarına bağlıdır. Teslimatı sipariş sahibinin çizimlerine, teknik şartnamelerine, numunelerine vb. göre yapmamız gerektiği durumlarda, arzulanan kullanım amacına uygunluk riski sipariş sahibine aittir. Teminat ve garantilerin yazılı olarak açıkça belirtilmiş olması gerekir.

33. Kusurların zaman geçirmeden, ancak teslimat tarihini izleyen en fazla yedi gün içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Özenli bir denetim sırasında belirlenemeyen kusurların en kısa zamanda, ancak belirlenme tarihini izleyen en fazla yedi gün içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

34. Ürünün kabulünün ya da bir ilk numune kontrolünün kararlaştırılmış olması halinde, sipariş sahibinin kabul ya da ilk numune kontrolü sırasında belirlemiş olması gereken kusurlardan kaynaklanan bir şikayeti söz konusu olamaz.

35. Sipariş sahibi bizi kusur konusunda ikna etme fırsatı yaratmadıkça, özellikle reddedilmiş malları ya da numuneleri talep halinde sunmadıkça, mallarda herhangi bir kusur iddiasında bulunamaz.
36. Kararı bize ait olmaz üzere kusuru giderme ya da kusursuz bir ürün teslim etme hakkımız saklıdır.

37. Kusurların giderilmesinden kaynaklanan giderler ancak kusursuz malın değeriyle kusurun öneminin karşılaştırması bizim için makul (orantılı) olması durumunda tarafımızca üstlenilir. Sipariş sahibinin kusurlu malları takmasından ve/veya sökmesinden, bir kusuru bizzat düzeltmesinden kaynaklanan giderlerle satılmış ve teslim edilmiş ürünlerin kararlaştırılmış kullanılma mahallinden başka bir yerde bulunmasından doğan masraflar hariçtir.

Sorumluluk

38. Sözleşme ve sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlali durumunda sadece kasıt ve ağır ihmal koşuluyla -yöneticilerimiz ve diğer dolaylı yardımcılar dahil- sözleşme akdi sırasında öngörülebilir, sözleşmeye özgü zararlar için sorumluluk üstleniriz; bunların dışında, kusurlar ve dolaylı hasarlardan sorumluluk kabul etmeyiz.

39. Yukarıdaki kısıtlamalar temel sözleşme hükümlerinin kusurlu ihlalleri için geçerli değildir; bu ihlaller sipariş sahibinin teslim edilen malı sözleşmeye uygun olarak kullanmasına imkan veren zamanında ve kusursuz teslimatı, koruma ve muhafaza yükümlülüğünü kapsar. Dahası, bu kısıtlamalar kusur sonucu hayatta, uzuvlarda ve sağlıkta doğan zararlarda ve kusurları kasıtlı olarak gizlediğimiz veya teslim edilen malların durumuyla ilgili garantiler üstlendiğimiz ve Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamında amir garantiler olduğu durumlarda da geçerli değildir. İspat sorumluluğuyla ilgili yasal düzenlemeler yukarıdakilerden etkilenmez.

40. Bir teslimatta ya da başka bir hizmette gecikmemiz durumunda, sipariş sahibi performansa ilave olarak 35 ila 36. maddeler uyarınca gecikmeden doğan zararın tazmin edilmesini talep edebilir; ancak hafif ihmalden kaynaklanan zararlarda azami tazminat geciken hizmetin kabul edilmiş fiyatının %10’unu aşamaz. Sipariş sahibinin performans yerine 35. ila 36. maddeler uyarınca zararlarının tazminini talep hakkı bundan etkilenmez.

41. Sipariş sahibinin malların teslimi vesilesiyle ya da bunlarla ilişkili olarak yapacağı sözleşme kaynaklı talepler malların teslimini izleyen bir yılın sonunda geçerliliğini yitirir. Bu süre, söz konusu kullanım yazılı olarak kararlaştırılmamışsa, normal uygulamaları kapsamında bir inşaat için kullanılmış olan ve binanın kusurlu olmasına neden olan ürünler için de geçerlidir. Kasıttan veya ağır ihmalden kaynaklanan görev ihlallerinden, kusur sonucunda hayata, uzuvlara ve sağlığa verilen zarardan doğan sorumluluklarımız ve meşru rücu haklarının geçerliliği yukarıdakilerden etkilenmez (BGB, §§ 478, 479).


Çizimler ve Tanımlar

42. Fiyat tahminleri, taslaklar, çizimler ve diğer belgeler konusunda mülkiyet hakkımızı ve fikri mülkiyetimizi muhafaza ederiz; bunlar üçüncü taraflarla ancak onayımızla paylaşılabilir. Teklifler için gerekli çizimler ve diğer belgeler talep üzerine iade edilecektir.

Üretim Malzemeleri (Numuneler, Aletler, Formlar)

43. Aksi kararlaştırılmadıkça üretim malzemelerinin (numuneler, aletler, formlar, şablonlar) imalat giderleri sipariş sahibine ayrıca fatura edilir. Aynı durum, aşınma sonucunda değiştirilmesi gereken üretim malzemesi için de geçerlidir.

44. Üretim malzemeleri konusunda sorumluluğumuz normal özenle sınırlıdır. Bakım, depolama ve onarım giderlerini sipariş sahibi üstlenir.

45. Sipariş sahibinin üretim malzemesinin imalatı sırasında bizimle yaptığı işbirliğini durdurması ya da sonlandırması halinde, o ana kadar tahakkuk eden bütün imalat giderleri sipariş sahibi tarafından üstlenilir.

46. Sipariş sahibi ücretlerini ödemiş olsa da, üretim malzemeleri en azından teslimat sözleşmesinin yerine getirilmesine kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Daha sonra, sipariş sahibinin iş ilişkisinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla, sipariş sahibi üretim malzemelerini talep etme hakkına sahiptir.

47. Üretim malzemelerini sipariş sahibine gerçekleştirdiğimiz son teslimatı izleyen bir yıl boyunca muhafaza ederiz. Muhafaza süresi ona yazılı olarak tanınan 1 aylık mühlete rağmen, sipariş sahibinin üretim malzemelerini talep etmemesi ve yeni bir sipariş vermemesi halinde sona erer.

48. Sipariş sahibi tarafından sağlanan çizimlere, modellere, numunelere veya benzer belgelere uygun ürünleri teslim etmiş olmamız durumunda, sipariş sahibi üçüncü tarafların koruma haklarının ihlal edilmemesi sorumluluğunu üstlenir. Üçüncü tarafların özellikle endüstriyel mülkiyet haklarına dayanarak böylesi ürünlerin imalatını ve teslimatını yasaklamaları durumunda, yasal durumu kontrol etmek zorunda kalmaksızın, tüm faaliyetleri durdurmak ve sipariş sahibinden zararlarımızın tazminini talep etme hakkımız saklıdır. Sipariş sahibi ayrıca bizi bu bağlamda üçüncü taraflardan gelebilecek her türlü talepten muaf tutmayı taahhüt eder.

Gizlilik

49. Sipariş sahibi iş ilişkisi yoluyla sahip olduğu bütün belgeleri (bunlara numuneler, modeller ve veriler de dahildir) ve bilgileri bu belge ve bilgileri gizli olarak nitelendirmemiz ya da gizli tutulmalarından açık bir çıkarımız olması halinde, sadece birlikte izlenen hedefler için kullanmak ve kendi belgeleri ve bilgileriymiş gibi aynı özenle gizli tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ilk belgelerin ve bilgilerin alınmasıyla başlar ve iş ilişkisinin tamamlanmasından 36 ay sonra sona erer.

50. Yukarıda sözü edilen yükümlülük genel olarak bilinen veya gizlilikle görevlendirilmeden sipariş sahibinin eline geçtiği tarihte bilinmekte olan ya da onaylı bir üçüncü tarafa iletilecek olan veya sipariş sahibi tarafından gizli belge veya bilgi kullanılmadan geliştirilen belge ve bilgiler için geçerli değildir.

Satış Belgeleri

51. Yeni satış belgelerinin verilmesiyle birlikte daha önceki bütün fiyat bilgileri ve teklifler geçersiz olur. Yapı değişiklikleri veya aletlerin geliştirilmesi ve çizimlerde ve kataloglarda belirtilen boyutlarda ve ağırlıklarda bunlarla ilgili değişiklik hakkımız saklıdır.